Algemene voorwaarden

I ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden bepalen de rechten en de verplichtingen van EasyOrder BVBA en de Klant in het kader van de verkoop van één of meerdere EasyOrder (EO) licenties met de daarbij horende en geselecteerde opties, betaaltoepassingen en diensten. Een EO-licentie bestaat uit het beschikken van een eigen digitale bestelomgeving (de EO-Klanten-apps) binnen de EasyOrder Store apps, beschikbaar op twee platformen -iOS en Android- (de EO- Store-apps) en bijhorende minisite met webshop (de EO-webshop) waarmee klanten van de Klant de diensten of producten van de Klant kunnen bestellen en een EO-Backend-applicatie. Via de EO-Backend-applicatie kan de Klant zijn persoonlijke data in de EO-apps en de EO-webshop beheren, bepaalde rapporten raadplegen en bestellingen van zijn klanten opvolgen. Er worden 4 types account aangeboden, met elke hun specifieke eigenschappen. Men onderscheidt volgende accounts: Free, Basic, Pro en Custom. Hierbij is de Free account een Kosteloze proefperiode waarin de functionaliteiten van de Basic account vervat zitten, echter wordt voor deze account geen support geboden en is het aantal SKU’s beperk tot 50 stuks. De Kosteloze proefperiode wordt beperkt in tijd tot maximaal 30 dagen. Nadien moet de Klant zich inschrijven voor een ander type account (Basic, Pro of Custom) om de diensten van EasyOrder BVBA te gebruiken. Voor het activeren van een Basic of Pro account, dient de Klant via de website van EasyOrder een account aan te maken. Voor het activeren van een Custom account, moet een aparte bestelbon ingevuld en getekend worden door de Klant. Als optie kan, naast het beschikbaar stellen van de EO-Klanten-apps binnen de EO-Store-apps, tevens door de Klant geopteerd worden voor het plaatsen van de EO-Klanten-apps op de twee boven vernoemde platformen (iOS en Android), en dit tegen de in bijlage aan de bestelbon (uitbreiding op EasyOrder Licentie/serviceverlening) bedongen tarieven. Deze optie is bijgevolg enkel mogelijk wanneer de Klant zichzelf inschrijft op een Custom account, met de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

1.1 Kosteloze proefperiode voor EasyOrder - Free account.

De Klant mag gebruik maken van de EasyOrder services voor één Kosteloze proefperiode onder de voorwaarden beschreven in deze sectie 1.1.

(a) Komen niet in aanmerking: Klanten die reeds ingeschreven zijn voor een Basic, Pro of Custom account bij EasyOrder.

(b) Tijdens de Kostenloze proefperiode:

(i) De Klant wordt verzocht om correcte fakturatiegegevens te verschaffen. Echter, tijdens de Kosteloze Proefperiode zal de Klant niet gefactureerd worden en sectie 9 is niet van toepassing.

(ii) De Klant kan tijdens de Kosteloze proefperiode de overeenkomst kostenloos opzeggen. Indien de Klant nalaat dit te doen, wordt de overeenkomst van kracht voor de termijn bepaald in deze overeenkomst en met de opzegmodaliteiten besproken in sectie 13.

(iii) De Klant aanvaardt de aanvullende algemene voorwaarden voor de Kosteloze proefperiode voor EasyOrder.

(c) Einde van de Kostenloze Proefperiode.

(i) Indien de Klant correcte facturatiegegevens heeft verschaft, zal hij toegang krijgen tot en gebruik kunnen maken van de services in deze overeenkomst besproken. De toegang tot en het gebruik van de services na de Kosteloze proefperiode is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, inclusief sectie 9 (Domiciliering en betaling).

(ii) Indien de Klant geen geldige fakturatiegegevens heeft verschaft tijdens de Kosteloze proefperiode, en de Klant geen bestelling heeft geplaatst voor een inschrijving in een Basic, Pro of Custom account, zal de account van de Klant geschorst worden op het einde van de Kosteloze proefperiode. De Klant kan na deze periode, voor een beperkte tijd van 30 dagen, nog steeds geldige fakturatiegegevens verschaffen, teneinde zijn bestelling voor een Basic, Pro of Custom account te kunnen bevestigen.

(iii) Indien de Klant geen geldige fakturatiegegevens verschaft of geen bestelbon ondertekent voor een Custom account binnen de beperkte termijn van 30 dagen na het beëindigen van de Kosteloze proefperiode, zoals beschreven in subsectie (ii) hierboven, zal EasyOrder BVBA het recht hebben om, zonder enige communicatie, de geschorste account van de Klant na 30 bijkomende dagen te verwijderen en deze overeenkomst, alsook de bijkomstige algemene voorwaarden voor de Kosteloze proefperiode van EasyOrder, zullen automatisch vervallen.

II. VAN KRACHT WORDING VAN DE OVEREENKOMST

Onderhavige overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht, tenzij EasyOrder BVBA deze overeenkomst expliciet weigert binnen een maand volgend op de totstandkoming van deze overeenkomst. Een weigering geeft geen recht op een schadevergoeding, zoals effectief door de Klant wordt erkend. Deze algemene voorwaarden treden in plaats van eventuele eerder door EasyOrder BVBA gehanteerde voorwaarden. In geen geval kan EasyOrder BVBA aan onderhavige overeenkomst gehouden worden indien deze een kennelijke vergissing of schrijffout zou bevatten. Bovendien is EasyOrder BVBA in geen geval gehouden aan een door de Klant gemaakte afwijking van het standaardaanbod opgenomen in deze overeenkomst. Deze EasyOrder licentie/serviceverlening overeenkomst tussen de Klant en EasyOrder BVBA (de dienstverlener) en haar hieronder besproken algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum waarop men (i)op de knop klikt waarmee het akkoord bevestigd wordt met deze algemene voorwaarden of (ii) door het tekenen van de bestelbon in geval van een Custom account. Indien u deze algemene voorwaarden aanvaardt namens de Klant, bevestigt en garandeert u dat: (i) u over de volledige bevoegdheid beschikt om de Klant te binden tot deze overeenkomst; (ii) U deze overeenkomst en de geldende algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd heeft; en (iii) akkoord gaat met deze voorwaarden namens de Klant. Indien u niet over de bevoegdheid beschikt om de Klant te binden tot deze overeenkomst, klik dan niet op de knop om te bevestigen dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

III. PARTIJEN

De overeenkomst werd afgesloten tussen de Klant en EasyOrder BVBA met zetel te Ikaroslaan 24, B-1930 Zaventem. BTW: 0655.723.562, RPR Brussel.

IV. DEBIJZONDEREVOORWAARDEN

De Bijzondere Voorwaarden kunnen afwijken van de Algemene Voorwaarden. De overeenkomst, aangevuld met de Algemene Voorwaarden en in voorkomend geval (i) de Bijzondere Voorwaarden, (ii) de bestelbon en (iii) de uitbreiding op de EasyOrder licentie/serviceovereenkomst vormt het geheel van de overeenkomst die tussen de Klant en EasyOrder BVBA wordt gesloten.

1. INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

In geval van een Custom account: De EO-Licentie / Service Verlening overeenkomst wordt afgesloten voor een onherroepbare periode van 60 maanden. De facturatie en start van deze overeenkomst vangt aan voor een vaste periode van 60 maanden, de eerste kalenderdag van de maand, volgend op de vankrachtwording van de overeenkomst tussen de partijen én de Klant een toegang verschaft werd tot de EO-Backend-applicatie. Indien de Klant beslist, om welke reden dan ook, de indienststelling te weigeren of het Personalisatiemateriaal niet aanlevert, zal EasyOrder BVBA gerechtigd zijn op een forfaitaire en onherroepelijke vergoeding van 750 € (vrij van BTW) en wordt de licentie voor gebruik van de software met onmiddellijke ingang verbroken ten nadele van de Klant. De facturen van EasyOrder BVBA zijn contant betaalbaar. Tenzij de Klant tijdig via een aangetekend schrijven aan EasyOrder BVBA te kennen geeft dat hij de overeenkomst niet wil verlengen en vernieuwen, ten laatste 6 maanden voor het einde van de oorspronkelijke looptijd, wordt deze overeenkomst verlengd voor een bijkomende periode van 12 maanden onder dezelfde voorwaarden als deze overeenkomst.
In geval van een Basic of Pro account: De EO-Licentie / Service Verlening overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 maand. De facturatie en start van deze overeenkomst vangt aan vanaf de dag dat deze overeenkomst gesloten werd én de Klant een toegang verschaft werd tot de EO-Backend-applicatie. Indien de Klant nalaat om een factuur tijdig binnen de betalingstermijn van 30 dagen te betalen, zal EasyOrder BVBA het recht hebben om de account van de Klant te schorsen. Indien EasyOrder BVBA 60 dagen na het uitsturen van de factuur geen betaling ontvangen heeft van de Klant, zal EasyOrder BVBA gerechtigd zijn om de account van de Klant te vernietigen en de data hiervan te verwijderen.
De toegang tot de EO-Backend-applicatie wordt voor de vier types accounts verschaft door middel van een account waarvan de unieke merker het e-mailadres is. De Klant kan zich aanmelden op de EO-Backend-applicatie van zijn account door middel van het ingeven van zijn e-mailadres en persoonlijk wachtwoord. De Klant dient aan EasyOrder BVBA volgende gegevens over te maken: logo’s, huiskleuren, gegevens van de handelszaak (verder samen het “Personalisatiemateriaal” genoemd). Deze elementen zijn noodzakelijk voor de initiële setup van de Klanten EO- backend omgeving. Het niet aanleveren of weigeren aan te leveren van deze gegevens zal aanschouwd worden als een eenzijdige verbreking van de overeenkomst. Wanneer het Personalisatiemateriaal is gekend, zal EasyOrder BVBA de setup uitvoeren en de Klant toegang verlenen op de EO-backend door hem een accountbevestiging toe te sturen op het mailadres dat door de Klant is aangegeven. Deze accountbevestiging dient door Klant te worden bevestigd.

2. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST

EasyOrder BVBA behoudt zich het recht de voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen en verbindt zich ertoe de Klant met alle geschikte middelen van die wijzigingen op de hoogte te stellen. Die informatie wordt ten minste twee maanden voor het van kracht worden van een wijziging van de Algemene of Bijzondere Voorwaarden verstrekt en minimum vijftien kalenderdagen vooraf in geval van een prijsverhoging. Alle financiële voorwaarden van deze overeenkomst kunnen telkens op 1 april zonder voorafgaande kennisgeving geïndexeerd worden volgens de volgende formule: Nieuw bedrag=Oud bedrag x (0,2+0,8 x (Nieuwe index/Aanvangsindex)). “Oud bedrag” staat voor het bedrag van toepassing in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de indexatie gebeurt; “Aanvangsindex” staat voor de door Agoria gepubliceerde index “refertelonen (nationaal gemiddelde)” van de maand oktober van het laatste jaar voorafgaand aan het jaar waarin het “oude bedrag” van toepassing was.

3. VERDERE SETUP ACTIVITEITEN NA INWERKINGTREDING

3.1 Wanneer de Klant toegang heeft bekomen op de EO-backend, kan gestart worden met het opladen van productgroepen en producten met respectievelijke foto, beschrijving en prijs. Daarnaast dient de Klant allerhande instellingen in te vullen teneinde de modaliteiten te bepalen van hoe zijn klanten, conform de wensen van de Klant, de in aanbod bepaalde producten zullen kunnen bestellen. De Klant dient deze instellingsactiviteit conform de aangeboden handleiding uit te voeren en kan via de helpdesk van EasyOrder BVBA verzoeken kleine onduidelijkheden uit te klaren. De helpdesk van EasyOrder BVBA is berikebaar via e-mail op het volgende e-mailadres: support@EasyOrderapp.com in drie verschillende talen: Nederlands, Frans en Engels. EasyOrder BVBA kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor moeilijkheden in het uitvoeren van de setup taak. In geval van een Custom account, kan de Klant aan EasyOrder BVBA vragen om in consulting modus te assisteren in deze taken en/of een deel van deze taken van de Klant over te nemen na aanlevering van de inhoud door de Klant. Dit zal gebeuren conform de prijzen opgenomen in de bestelbon. Dergelijke consulting activiteit is door EasyOrder BVBA in te plannen en kan geenszins worden aangehaald om het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst te betwisten.

3.2 Nadat de Klant de instellingen in de EO-Backend heeft afgewerkt kan de creatie van een test EO-Klanten-app/ EO-webshop via de EO-Backend-applicatie worden aangevraagd. EasyOrder BVBA streeft ernaar deze test EO- Klanten-app en EO-webshop binnen de 10 werkdagen na aanvraag ter beschikking te stellen en dit na interne afnametesten. De ter beschikkingstelling kan waargenomen worden door het downloaden van de test versie van de EO-Store-app. De te volgen procedure voor het downloaden van deze test app op het toestel naar wens (Apple IOS of Android) wordt de Klant mede gedeeld via het door de Klant opgegeven e-mailadres. De EO-webshop die in functie van de wens van de Klant op een EO-minisite of op zijn eigen domein terug te vinden is, is op datzelfde moment beschikbaar voor testen. Tevens maakt deze minisite met webshop altijd deel uit van de EasyOrder Store web pagina en zal een EasyOrder BVBA gerechtigd zijn een verwijzing naar deze minisite te maken via haar EasyOrder Store web pagina (https://storev4.EasyOrderapp.com/firms). Klanttesten is een activiteit die naar eigen goeddunken door de Klant zelf is uit te voeren. Eventuele problemen/vragen kunnen worden voorgelegd aan de helpdesk of opnieuw kan de Klant EasyOrder BVBA verzoeken om hem in een consulting modus bij te staan in Klanttesten en dit onder de voorwaarden zoals op de bestelbon is aangegeven. In geval van een Custom account, wanneer de Klant ervoor heeft gekozen om een PSP betaalplugin als optie te nemen, dan is het al dan niet kunnen gebruiken van deze PSP plugin afhankelijk van de aanvaarding van deze nevenovereenkomst door de PSP- en de betaaldienstaanbieder. EasyOrder BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig kunnen gebruiken van deze optie daar het kunnen gebruiken van deze optie volledig afhangt van de goedkeuring van de respectievelijke derde partijen die de services aanbieden, zijnde de PSP- en de betaaldienstaanbieders voor de door de Klant gekozen betaaltoepassing(en).

3.3 Nadat de Klant zijn testen heeft afgerond kan de levering van de EO-Klanten-apps (als onderdeel van de EO-Store- apps) worden aangevraagd. EasyOrder BVBA streeft ernaar deze EO-apps binnen de 5 werkdagen na aanvraag op de verschillende EasyOrder Store apps te plaatsen. In geval van een ‘Solo app’ zal EasyOrder BVBA ernaar streven deze apps binnen de 10 werkdagen na aanvraag op de verschillende app stores (Ios en Android) door te sturen waar ze zullen worden vrijgegeven door de desbetreffende stores.

3.4 In geval van een Custom account: Indien de Klant om welke reden dan ook verdere setup activiteiten niet meer wenst uit te voeren waardoor de (test) EO-Klanten-app of EO-webshop niet live kunnen worden gezet, zal EasyOrder BVBA dit aanzien als een eenzijdige verbreking van overeenkomst en gerechtigd zijn op een forfaitaire en onherroepelijke vergoeding van 750 € (vrij van BTW) met onmiddellijke stopzegging van de softwarelicentie en gebruiksrechten.

4. PERSONALISERING

4.1 De Klant zal aan EasyOrder BVBA zijn logo en merk-/handelsnaam en huiskleuren (“Personalisatiemateriaal”) bezorgen via de EO-Backend-applicatie om, de EO-Klanten-apps, de EO-webshop en de EO-Backend eenmalig te personaliseren, d.w.z. dat de respectievelijke apps en minisite met webshop in bepaalde mate de look-and-feel van de Klant zullen verkrijgen.

4.2 De Klant erkent dat de personalisering van de EO-Klanten-apps en de EO-webshop aan technische en budgettaire beperkingen onderhevig is, vanwege de gestandaardiseerde werking van de apps en de webshop. Hoewel EasyOrder BVBA zich zal inspannen om de wensen van de Klant in acht te nemen, is een volledige personalisering nooit mogelijk.

4.3 Indien de Klant wensen heeft die, volgens de redelijke inschatting van EasyOrder BVBA, inzake kwantiteit of complexiteit, de standaard-personalisering zouden overstijgen, of indien de Klant de eerder uitgevoerde personalisering in de loop van deze overeenkomst wil laten aanpassen door EasyOrder BVBA, dan zal de Klant een bestelbon voor een Custom account moeten ondertekenen en zal EasyOrder BVBA hiertoe een haalbaarheidsinschatting en prijsraming overmaken aan de Klant op basis van de tarieven vermeld op de Custom account bestelbon. EasyOrder BVBA is echter niet verplicht om elke door de Klant gevraagde personalisering uit te voeren.

4.4 De Klant verleent aan EasyOrder BVBA een niet-exclusieve licentie op al het Personalisatiemateriaal. Onder deze licentie zal EasyOrder BVBA het recht hebben om het Personalisatiemateriaal te reproduceren, te gebruiken en aan te passen zoals vereist om de Klant en diens klanten gebruik te kunnen laten maken van de EO-Store-apps met de EO-Klanten-apps en de EO-webshop. De licentie zal daarbij echter beperkt worden tot hetgeen vereist is onder deze overeenkomst.

5. GEBRUIK

5.1 De Klant erkent dat hij door EasyOrder BVBA voldoende werd ingelicht omtrent de werking en het gebruik van de EO-Store-apps met bijhorende EO-Klanten-apps, de EO-webshop en EO-Backend.

5.2 De Klant zal de EO-Klanten-apps, de EO-website en de EO-Backend gebruiken in overeenstemming met de rechten, plichten en beperkingen die in deze overeenkomst uiteengezet zijn. De Klant zal (en zal ervoor zorgen dat zijn werknemers en de gebruikers) de EO-Klanten-apps, de EO-webshop en de EO-Backend niet:

• licentiëren, sublicentiëren, verkopen, verhuren, overdragen, toekennen, distribueren, of time sharen aan/met een derde, of anderszins commercieel exploiteren;

• gebruiken om “spam” of andere vormen van ongevraagde commerciële post te verzenden die in strijd is met de wetgeving;

• gebruiken om onwettelijk, obsceen, bedreigend, kwetsend of anderszins ongepast materiaal te verzenden of bewaren;

• gebruiken om de integriteit of performantie van de EO-Store-apps, de EO-Backend, of de data daarin opgeslagen, te verstoren; of

• gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot andere EO-Klanten-apps of websites van EasyOrder BVBA, of daaraan gekoppelde systemen of netwerken van EasyOrder BVBA.

6. HOSTING

6.1 De EO-Klanten-apps en de EO-webshop functioneren op basis van de categorieën, beschrijvingen en prijzen van artikels, contactgegevens en algemene informatie over de Klant, etc. die door de Klant worden aangeleverd (geüpload) via de beheersmodule (de “EO-Backend”) die door EasyOrder BVBA ter beschikking wordt gesteld. Dergelijke inhoud wordt hierna de “Gestockeerde Data” genoemd.

6.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de Gestockeerde Data, en garandeert dat deze geen inbreuk maakt op enige wettelijke bepaling of industrienorm. EasyOrder BVBA heeft geenszins de plicht om de Gestockeerde Data te verifiëren of te monitoren. Indien EasyOrder BVBA echter zou ontdekken dat (een deel van) de Gestockeerde Data onwettig zou kunnen zijn, dan heeft EasyOrder BVBA het recht om de Gestockeerde Data te verwijderen en/of de Dienst te schorsen.

6.3 De Klant zal de confidentialiteit van al de EO-Backend gebruikersnamen en paswoorden bewaken. De Klant zal EasyOrder BVBA meteen op de hoogte brengen wanneer een gebruikersnaam of paswoord verloren zou geraken, of anderszins zou bekend geraken. De Klant zal verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor elk gebruik van de gebruikersnamen en paswoorden, ongeacht de vraag of zulk gebruik toegestaan was door de Klant.

6.4 EasyOrder BVBA heeft het recht om de EO-Store-apps en de (toegang tot de) EO-Klanten-apps, de EO-webshop (minisite) en de EO-Backend te schorsen, zonder tussenkomst van een rechtbank, indien EasyOrder BVBA redelijkerwijze van mening is dat:

• de EO-Klanten-apps, de EO-webshop of de EO-Backend in strijd met deze overeenkomst worden gebruikt;

• er een interne of externe aanval op de IT-systemen van EasyOrder BVBA plaatsvindt;

• EasyOrder BVBA wettelijk verplicht is om de verlening van de Dienst te schorsen; of

• er zich een andere situatie aandient waarvoor EasyOrder BVBA redelijkerwijze gelooft dat de schorsingvan de EO-Store-apps, de EO-Klanten-apps, de EO-webshop en/of de EO-Backend noodzakelijk is om de IT-systemen of Klanten van EasyOrder BVBA te beschermen.

EasyOrder BVBA zal commercieel redelijke inspanningen treffen om de Klant van tevoren in te lichten over zulke schorsing, tenzij EasyOrder BVBA – in haar commercieel redelijk oordeel – meent dat een onmiddellijke of snelle schorsing noodzakelijk is om EasyOrder BVBA of haar andere Klanten te beschermen tegen een imminent en significant operationeel- of veiligheidsrisico.

6.5 EasyOrder BVBA heeft het recht om haar servers en netwerken op elk moment naar andere locaties of datacenters te verhuizen, binnen of buiten de EU. EasyOrder BVBA zal elke redelijke inspanning treffen, om ervoor te zorgen dat bij zulke verhuis de impact op de Klant of zijn klanten beperkt wordt.

6.6 EasyOrder BVBA zal redelijke inspanningen leveren die in lijn liggen met de industriestandaarden om de Gestockeerde Data te beschermen tegen toevallig of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of ongeoorloofde toegang.

7. TECHNISCHE BIJSTAND

7.1 De Backoffice is 24/7 beschikbaar voor de Klant door middel van een persoonlijke login en wachtwoord.

7.2 Indien de Backoffice door een aanpassing niet bereikbaar zal worden gedurende een voorziene tijd, wordt de Klant hiervan voorafgaand op de hoogte gebracht. Onaangekondigde onderbrekingen kunnen natuurlijk altijd plaatsvinden wanneer dit is vereist, deze worden natuurlijk tot een uiterst minimum beperkt.

7.3 De bijstand omtrent technische vragen dient via e-mail te gebeuren via het volgende e-mailadres: support@EasyOrderapp.com Voor wat betreft de Klanten die een Free account hebben aangemaakt, zal EasyOrder BVBA niet verplicht zijn om technische bijstand te leveren totdat deze Klanten zijn overgeschakeld op een ander type account: Basic, Pro of Custom.
EasyOrder BVBA gaat de inspanningsverbintenis aan dat een eventuele technische vraag zal beantwoord worden binnen de 5 werkdagen na vraagstelling. Eventuele interventies zijn steeds remote, m.a.w. telefonisch of per e-mail.

7.4 Buiten de voorvermelde diensturen en bij hoogdringende gevallen kan EasyOrder BVBA een remote interventie uitvoeren tegen de dan van kracht zijnde tarieven en voorwaarden. Deze tarieven kunnen op aanvraag bij EasyOrder BVBA verkregen worden. Deze aanvraag kan via mail gebeuren op het volgend e-mailadres: info@easyorderapp.com.

7.5 Problemen die zouden opduiken in het gebruik van de EO-applicaties, zullen naar best vermogen worden opgelost, indien nodig via nieuwe release van één of meerdere van de EO-Store-apps. In geen geval zal dit de Klant het recht geven betaling van services en/of de overeenkomst te staken of op te zeggen.

7.6 De Klant is gehouden medewerking te verlenen aan de handelingen die noodzakelijk zijn om het gemelde probleem te verhelpen. Hieruit voortvloeiende kosten van derden worden niet door EasyOrder BVBA vergoed. De helpdesk zal niet antwoorden op vragen van klanten van de Klant.

7.7 EasyOrder BVBA behoudt zich het recht om geen assistentie te verlenen indien de Klant vervallen facturen heeft.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM & PRIVACY

8.1 De verschillende elementen van de geleverde EO-Store-apps, EO-Klanten-apps, EO-webshop en EO-Backend blijven eigendom van EasyOrder BVBA.

8.2 De Klant is eigenaar van alle logo’s, merken, tekens en afbeeldingen die hij aan EasyOrder BVBA overmaakt, en geeft toestemming aan de EasyOrder BVBA om deze te kopiëren, te bewerken en/of anderszins te gebruiken in het kader van deze overeenkomst. De Klant verklaart dat de logo’s, merken, tekens, afbeeldingen of enige inhoud die hij op de EO-Klanten-apps of EO-webshop plaatst, geen rechten schenden van derden. EasyOrder BVBA behoudt zich het recht om deze bestanden af te keuren en te weigeren op basis van parameters zoals kwaliteit of andere eigenschappen.

8.3 De intellectuele eigendomsrechten van de logo’s die ontwikkeld werden in opdracht van de Klant, gaan over naar de Klant op het moment van de betaling van de factuur.

8.4 EasyOrder BVBA mag de naam, het logo en de foto’s van de Klant gebruiken in promotie- en publicitair materiaal.

8.5 De Klant respecteert de toepasselijke wetgeving rond privacy bij de verwerking van de persoonsgegevens vanuit de EO-Store-apps, de EO-Klanten-apps en EO-webshop, en vrijwaart EasyOrder BVBA van elke mogelijke schuld of aansprakelijkheid hieromtrent.

8.6 De afbeeldingen ter beschikking gesteld door EasyOrder BVBA aan de Klant blijven eigendom van EasyOrder BVBA. De Klant mag deze enkel gebruiken binnen de EO-Klanten-apps, EO-website of EO-Backend zelf.

8.7 De Klant heeft niet het recht om de broncode van de EO-Store-apps, de EO-Klanten-apps, de EO-website of EO- Backend te verkrijgen. Deze blijft de exclusieve eigendom van EasyOrder BVBA.

9. DOMICILIERING EN BETALING

9.1 De facturen van EasyOrder BVBA kunnen via domiciliëring betaald te worden. Alle facturen zijn contant betaalbaar.
In geval van een Basic of Pro account: Indien de Klant nalaat om een factuur tijdig binnen de betalingstermijn van 30 dagen te betalen, zal EasyOrder BVBA het recht hebben om de account van de Klant te schorsen. Dit wil zeggen: de uitvoering van haar contractuele verplichtingen onmiddellijk en zonder enige vergoeding integraal of gedeeltelijk op te schorten tot alle verschuldigde bedragen zijn betaald. Indien EasyOrder BVBA 60 dagen na het uitsturen van de factuur geen betaling ontvangen heeft van de Klant, zal EasyOrder BVBA gerechtigd zijn om de account van de Klant te vernietigen en de data hiervan te verwijderen. In geval van een Custom account: Indien de Klant niet betaalt, zijn domiciliëring opzegt, deze herroepen of geweigerd wordt of ingeval van gehele of gedeeltelijke inhouding op de betaling van de Klant, is EasyOrder BVBA gerechtigd, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal, de uitvoering van haar contractuele verplichtingen onmiddellijk en zonder enige vergoeding integraal of gedeeltelijk op te schorten tot alle verschuldigde bedragen zijn betaald.

9.2 Alle bedragen die krachtens de overeenkomst verschuldigd zijn, moeten vooraf en maandelijks betaald worden. Tussentijdse periodes of andere kosten/interventies zullen onafhankelijk gefactureerd en geïnd worden. De gelden van tussentijdse periodes worden steeds gefactureerd voor een volledige kalendermaand.

9.3 In geval van een Custom account: De prijs van de in deze overeenkomst vermelde gelden, inclusief de vergoeding voor technische bijstand en alle bedragen die krachtens de overeenkomst verschuldigd zijn, is de prijs inclusief een korting van 2 € voor zover de factuur betaald wordt via domiciliëring.

9.4 Het niet betalen of een vertraging in de betaling van een deel of van het geheel van de factuur brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling:
De opeisbaarheid van alle, zelfs niet vervallen facturen met zich mee;

• Een vermeerdering met zich mee van 10% van het verschuldigde bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding, zonder dat deze vermeerdering lager kan zijn dan 25 € (vrij van BTW);

• Het opeisbaar worden van een wettelijke verwijlinterest van 10% per jaar met zich mee.

9.5 In geval van een Custom account: indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, dan kan EasyOrder BVBA de overeenkomst van rechtswege opzeggen ten nadele van de Klant. Deze opzegging vindt plaats onverminderd betaling van de bedragen die de Klant nog verschuldigd is. Indien de opzegging bovendien plaatsvindt binnen de minimumduur van de overeenkomst, dan heeft EasyOrder BVBA het recht om een verbrekingsvergoeding wegens voortijdige opzegging van de overeenkomst te eisen. Die verbrekingsvergoeding wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 750 € (vrij van BTW).

9.6 Betalingen van de Klant aan EasyOrder BVBA zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de langst openstaande schuld, ook indien de Klant bij betaling anders vermeldt.

9.7 In geval van een Custom account: Gedurende elk trimester worden tussentijdse herinneringen gestuurd, respectievelijk 20, 40 en 60 dagen volgend op de aanvang van het trimester. Indien er op datum van de tweede herinnering nog onbetaalde facturen zijn, wordt er een administratieve toeslag van 15 € (vrij van BTW) toegepast. Indien er op het moment van de derde herinnering nog openstaande facturen zijn, zal er een bijkomende verhoging van 35 € (vrij van BTW) worden toegepast. Deze bedragen zullen in rekening worden gebracht naar aanleiding van de eerstvolgende trimestriële facturatie.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 EasyOrder BVBA zal de Dienst op een professionele wijze leveren, en zal ervoor zorgen dat de EO-Store-apps, de EO-Klanten-apps, de EO-webshop en de EO-Backend in belangrijke mate in overeenstemming met hun specificaties functioneren. De Klant erkent echter dat elke software fouten zal bevatten, en dat kleine afwijkingen van de specificaties waarschijnlijk zijn.

10.2 EasyOrder BVBA is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit verkeerde of onjuiste gegevens verstrekt door de Klant, voor schade veroorzaakt door netwerkstoringen of onderbrekingen en/of voor enige inhoud die door de Klant op de EO-Klanten-apps, EO-webshop of EO-Backend werd geplaatst. EasyOrder BVBA is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals maar niet beperkt tot wijzigingen of verlies van gegevens of bestanden, verlies van omzet, winst, imago of klanten. De totale aansprakelijkheid van de EasyOrder BVBA voor enige schade is in ieder geval beperkt tot de jaarlijkse abonnementsprijs.

10.3 EasyOrder BVBA zal redelijke inspanningen treffen om de EO-Store-apps, de EO-Klanten-apps, de EO-webshop en de EO-Backend zoveel als mogelijk beschikbaar te maken. EasyOrder BVBA kan niet garanderen dat de diensten ten allentijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van diensten en producten van haar toeleveranciers, van internet en/of overige telecommunicatiefaciliteiten en/of acquiringdiensten. EasyOrder BVBA streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Klant zo beperkt mogelijk te houden.

11. EXPLICIETE VERANTWOORDERLIJKHEID VAN DE KLANT KRACHTENS GANGBARE WETGEVING

11.1 In de contacten met zijn klanten/gebruikers van de EO-Klanten-apps en EO-webshop, zal de Klant steeds alle toepasselijke wetgevingen naleven, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR), wetgeving m.b.t. marktpraktijken en eerlijke handelsgebruiken, e-commerce, etc.

11.2 De Klant garandeert dat alle inhoud die hij plaatst op de EO-Klanten-apps, de EO-webshop en EO-Backend in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en regelgeving. Hij erkent dat enkel hij verantwoordelijk is voor dergelijke inhoud en EasyOrder BVBA hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk kan zijn.

11.3 De Klant erkent dat de EO-Store-apps (en desgevallend de EO-Klanten-apps) onderworpen zijn aan de regels van de app stores van Microsoft, Google en Apple. De Klant zal er zelf voor zorgen geen inbreuk te maken op deze regels (bv. inzake de inhoud van de Gestockeerde Data, het doorvoeren van naamsveranderingen, etc.).

11.4 De Klant zal als de “verantwoordelijke voor de verwerking” kwalificeren, en EasyOrder BVBA zal als de “verwerker” kwalificeren (zoals bepaald in de wetgeving op de persoonsgegevens, waaronder Richtlijn 95/46/EG en diens nationale omzettingen) met betrekking tot al de persoonsgegevens die deel uitmaken van de Gestockeerde Data. EasyOrder BVBA zal dergelijke persoonsgegevens bijgevolg enkel verwerken in overeenstemming met de instructies (van specifieke dan wel algemene aard) die zij van de Klant heeft ontvangen, in de mate dat zulks nodig is om de in deze overeenkomst omschreven diensten te verlenen, of dat zulks vereist wordt door de wet of een bevoegd overheidsorgaan.

11.5 Elke partij zal haar respectieve verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving op de persoonsgegevens uitvoeren. De Klant zal er in het bijzonder voor zorgen dat de instructies die hij aan EasyOrder BVBA geeft inzake de Gestockeerde Data, in overeenstemming zijn met de wetgeving op de persoonsgegevens. De Klant zal er ook voor zorgen dat hij al de nodige rechten en toestemmingen heeft verkregen om de opgeslagen persoonsgegevens buiten de Europese Unie te laten verwerken.

12. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

EasyOrder BVBA kan de huidige overeenkomst op ieder ogenblik verkopen of in pand geven (hetzij geheel hetzij gedeeltelijk) zonder de Klant daarvan uitdrukkelijk op de hoogte te stellen. Deze verkoop of inpandgeving mag echter geen invloed hebben op de inhoud en de algemene voorwaarden van deze overeenkomst. De Klant verbindt er zich toe in geval van verkoop of inpandgeving alle documenten te ondertekenen en aan alle formaliteiten en wijzigingen met betrekking tot de betalingsinstructies te voldoen. De Klant mag de overeenkomst slechts overdragen aan een derde mits voorafgaand en schriftelijk akkoord van EasyOrder BVBA en ondertekening van een nieuwe overeenkomst.

13. OPZEGGING

13.1 In geval van een Custom account: Indien de Klant beslist om welke reden ook de overeenkomst te verbreken zal EasyOrder BVBA gerechtigd zijn op een forfaitaire en niet reduceerbare verbrekingsvergoeding van 750 € (vrij van BTW). Iedere verbreking van de overeenkomst dient via een per post aangetekende brief of via e-mail (info@ EasyOrderapp.com) aan EasyOrder BVBA betekend te worden.

13.2 In geval van een Custom account: Indien de Klant na ondertekening van de huidige overeenkomst het Personalisatiemateriaal niet aanlevert binnen de maand volgend op de ondertekening van onderhavige overeenkomst, zal EasyOrder BVBA gerechtigd zijn op een forfaitaire en niet reduceerbare verbrekingsvergoeding van 750 € (vrij van BTW).

13.3 Indien de Klant zijn verplichtingen omschreven in deze overeenkomst niet nakomt, dan mag EasyOrder BVBA de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege opzeggen, en in geval van een Custom account, is de verbrekingsvergoeding zoals vermeld onder 13.1. onmiddellijk opeisbaar.

13.4 EasyOrder BVBA kan op elk ogenblik van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst opzeggen in geval van:

• een inbeslagneming door derden;

• staking van betaling;

• aanvraag om uitstel van betaling;

• minnelijk of gerechtelijk akkoord of faillissement van de Klant;

• in geval van kennelijk onvermogen van de Klant of van vereffening van zijn vennootschap;

• indien de Klant zich duidelijk in een toestand van financiële insolventie bevindt;

• indien de Klant zoals vermeld in artikel 4 van deze overeenkomst wijzigingen heeft aangebracht aan de EO-Store-apps, de EO-Klanten-apps of EO-webshop zonder voorafgaandelijke expliciete toestemming van EasyOrder BVBA, illegale kopieën heeft gemaakt of meer licenties gebruikt dan aangegeven in deze overeenkomst.

Die verbreking vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding en onverminderd de betaling van de bedragen die hij nog verschuldigd zou zijn t.a.v. art. 13.1.

14. OFFLINE HALEN VAN DE APPLICATIE

14.1 Bij de beëindiging van de overeenkomst, welke ook de reden daarvan is, zal de Klant binnen de vijf werkdagen na betekening ervan het gebruik van de EO-Klanten-apps, de EO-webshop en de-EO backend stopzetten. De Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de lopende verplichtingen naar zijn klanten, zoals bestellingen in uitvoering, ontvangen betalingen, etc.

14.2 Wanneer de overeenkomst effectief beëindigd is, zal EasyOrder BVBA de EO-Klanten-apps verwijderen uit de EO-Store-apps. In geval van een “Solo App”, zal EasyOrder BVBA de “Solo app” van de Klant verwijderen uit de beschikbare app stores (Apple en Google).

14.3 Wanneer de overeenkomst effectief beëindigd is, zal de Gestockeerde Data door EasyOrder BVBA worden verwijderd.

14.4 Wanneer de overeenkomst effectief beëindigd is, zal de EO-Webshop en/of het eventueel via EasyOrder BVBA beheerde domein niet langer beschikbaar zijn voor de Klant en zijn klanten. De Klant aanvaardt echter dat het mogelijk is (met name bij generieke handelsnamen) dat het domein achteraf opnieuw wordt gebruikt voor andere Klanten van EasyOrder BVBA.

15. OVERIGE BEPALINGEN

15.1 De Klant aanvaardt dat de server logs van EasyOrder BVBA als juridisch bewijs gelden voor al de transacties, bezoeken en toegangsverzoeken met betrekking tot de EO-Backend alsook de acties die hierop werden ondernomen.

15.2 De Klant zal EasyOrder BVBA vrijwaren voor elke door de Klant of een rechter als gegrond bevonden aanspraak van een derde, die zou beweren dat het correcte en in overeenstemming met deze overeenkomst gemaakt gebruik van het Personalisatiemateriaal, een inbreuk zou uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

15.3 De Klant zal EasyOrder BVBA verdedigen tegen en vrijwaren voor elke schade, elk verlies, alle kosten, en alle vorderingen van derden (inclusief van de klanten van de Klant) die zouden voortkomen uit het gebruik door de Klant en/of diens klanten van de EO-Store-apps, de EO-Klanten-apps en de EO-webshop of de EO-Backend op een wijze die niet overeenstemt met deze overeenkomst of, meer algemeen, met de toepasselijk wet- en regelgeving.

VI. BEVOEGDE RECHTBANKEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. BEVOEGDE RECHTBANKEN

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waartoe de maatschappelijke zetel van EasyOrder BVBA behoort, bevoegd. Van deze regeling kan enkel door EasyOrder BVBA worden afgeweken.

2. TOEPASSELIJK RECHT

De bepalingen van de overeenkomst zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De eventuele nietigheid van een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden raakt niet aan de geldigheid van de andere clausules.


Aanvullende algemene voorwaarden voor de Kosteloze proefperiode voor EasyOrder

Deze Aanvullende algemene voorwaarden voor de Kosteloze proefperiode voor het gebruik van EasyOrder (‘Algemene voorwaarden voor de Kosteloze proefperiode’) zijn een addendum voor de EasyOrder overeenkomst en zijn van toepassing op de deelname van de Klant aan de Kosteloze proefperiode voor EasyOrder (‘Kosteloze proefperiode’). Termen met een hoofdletter die niet worden gedefinieerd in de Algemene voorwaarden voor de Kosteloze proefperiode, hebben de betekenis die aan de term is toegekend in de EasyOrder overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

1. VOORWAARDEN.

1.1 Alleen nieuwe EasyOrder Klanten komen in aanmerking voor deelname aan de Kosteloze proefperiode.

1.2 De Kosteloze proefperiode begint wanneer de Klant akkoord gaat met de Aanvullende voorwaarden (‘Startdatum van de Kosteloze proefperiode’) en eindigt dertig kalenderdagen na de Startdatum van de Kosteloze proefperiode.

2. BEPERKINGEN.

Tijdens de Kosteloze proefperiode:

2.1 De Klant mag maximaal 50 SKU’s aanbieden door deze via zijn Backend applicatie hoog te laden.

2.2 De Klant mag maximaal 1 Afhaalpunt aanbieden.

2.3 Bepaalde Services en functies zijn niet beschikbaar.

2.4 De Klant heeft geen recht op de Technische en Telefonische bijstand zoals beschreven onder artikel VII van de algemene voorwaarden.

2.5 EasyOrder BVBA heeft geen verplichtingen om de Klant of één van zijn Aangesloten entiteiten schadeloos te stellen tegen verplichtingen die voortkomen uit een vermeende inbreuk op de Intellectuele-eigendomsrechten van derden als gevolg van het gebruik door de Klant van de technologie van EasyOrder die wordt gebruikt om de EO Services te leveren.

2.6 De Klant moet zich houden aan beleid dat aan de Klant beschikbaar wordt gesteld in de Services. Als EasyOrder (naar eigen goeddunken) vaststelt dat gegevens die de Klant, zijn Aangesloten entiteiten of Eindgebruikers hebben ingediend, opgeslagen, verzonden of ontvangen via de Services (‘Klantgegevens uit proefperiode’), niet voldoen aan de voorwaarden of het beleid van EasyOrder (waaronder zonder beperking deze Algemene voorwaarden voor de Kosteloze proefperiode) of als EasyOrder vermoedelijk wangedrag onderzoekt, kan EasyOrder de levering van de Services aan de Klant zonder kennisgeving opschorten of stopzetten.

2.7 De Klant is als enige verantwoordelijk voor het beschermen van zijn eigendommen, gegevens en anderen tegen risico’s die worden veroorzaakt door de Services.

2.8 Tenzij anderszins schriftelijk aangegeven door EasyOrder, is het gebruik van de Services niet bedoeld om verplichtingen op te leggen conform de Health Insurance Portability and Accountability Act (‘HIPAA’), zoals aangepast, en doet EasyOrder geen beloften dat de Services voldoen aan de HIPAA-vereisten. Als de Klant een Covered Entity of een Business Associate onder HIPAA is (of wordt), gaat de Klant ermee akkoord de Services niet te gebruiken (en zijn Aangesloten entiteiten of Eindgebruikers geen toestemming te geven de Services te gebruiken) voor een doeleinde of op een manier waarbij Beveiligde medische gegevens (Protected Health Information, PHI) zijn betrokken, tenzij de Klant vooraf schriftelijke toestemming van EasyOrder heeft gekregen voor dergelijk gebruik.

3. UPGRADEN NAAR EEN BASIC EASYORDER ACCOUNT.

3.1 Op elk gewenst moment tijdens de Kosteloze proefperiode kan de Klant zijn account voor de Kosteloze proefperiode converteren naar een Basic EasyOrder account door contact op te nemen met de EasyOrder ondersteuning. Nadat de Kosteloze proefperiode is afgelopen, kan de Klant zijn account voor de Kosteloze proefperiode converteren naar een Basic EasyOrder account zoals hieronder beschreven in Sectie 4 (Einde van de Kosteloze proefperiode).

3.2 Het doorlopende gebruik van de Services door de Klant na de upgrade naar een Basic EasyOrder account valt onder de voorwaarden van de EasyOrder overeenkomst (of een andere toepasselijke overeenkomst tussen EasyOrder en de Klant) en de Algemene voorwaarden voor de Kosteloze proefperiode zijn dan niet meer van toepassing.

4. EINDE VAN DE KOSTELOZE PROEFPERIODE.

Als de Klant het account niet heeft geüpgraded wanneer de Kosteloze proefperiode afloopt, heeft de Klant geen toegang meer tot de EasyOrder diensten. Na het einde van de Kosteloze proefperiode kan de Klant contact opnemen met de EasyOrder om (i) Klantgegevens uit de proefperiode te migreren uit de Services of (ii) het account te upgraden naar een Basic, Pro of Custom EasyOrder account. Wanneer een periode van 30 dagen na het beeindigen van de Kosteloze proefperiode is verstreken, verwijdert EasyOrder de Klantgegevens uit de proefperiode, tenzij de Klant het account heeft geüpgraded naar een Basic, Pro of Custom account.

5. BEPERKING VAN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EASYORDER WORDT ALS VOLGT BEPERKT:

5.1 ALS DE KLANT BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE IS GEVESTIGD, IS EASYORDER NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF MORELE SCHADE, HOGE SCHADEVERGOEDING ALS SANCTIE OF GEVOLGSCHADE ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOSTELOZE PROEFPERIODE. DE ENIGE VORM VAN VERHAAL VOOR DE KLANT VOOR CLAIMS DIE VOORTKOMEN UIT ZIJN GEBRUIK VAN DE SERVICES ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOSTELOZE PROEFPERIODE, IS NIET LANGER DEELNEMEN AAN DE KOSTELOZE PROEFPERIODE.

5.2 ALS DE KLANT IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE IS GEVESTIGD, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EASYORDER ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOSTELOZE PROEFPERIODE BEPERKT ZOALS BESCHREVEN IN DE EASYORDER OVEREENKOMST, BEHALVE DAT EASYORDER NIET AANSPRAKELIJK IS ONDER SECTIE 12 (SCHADELOOSSTELLING) VAN DE EASYORDER OVEREENKOMST.

6. EFFECT VAN ADDENDUM.

In geval van strijdigheid of enige inconsistentie tussen deze Algemene voorwaarden voor de Kosteloze proefperiode en de resterende voorwaarden van de EasyOrder overeenkomst, gelden deze Aanvullende algemene voorwaarden voor de Kosteloze proefperiode. De EasyOrder overeenkomst en de daarbij horende algemene voorwaarden is van kracht, maar is onderworpen aan deze Algemene voorwaarden voor de Kosteloze proefperiode.