I ALGEMEEN

De hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huidige ondertekende EasyOrder licentie/serviceverlening overeenkomst tussen de Klant en EasyOrder BVBA (de dienstverlener) en bepalen de rechten en de verplichtingen van EasyOrder BVBA en de Klant in het kader van de verkoop van een of meerdere EasyOrder (EO) licenties met de daarbij horende en geselecteerde opties, betaaltoepassingen en diensten. Een EO-licentie bestaat uit maximaal drie mobile applicaties -iOS, Android en Windows- (de EO-apps) en bijhorende minisite met webshop (de EO-webshop) waarmee klanten van de Klant de diensten of producten van de Klant kunnen bestellen en een EO-Backend-applicatie. Via de EO-Backend- applicatie kan de Klant zijn persoonlijke data in de EO-apps en de EO-webshop beheren, bepaalde rapporten raadplegen en bestellingen van klanten opvolgen.

II DE OVEREENKOMST

De overeenkomst wordt in vier exemplaren gemaakt en ondertekend door de Klant of door zijn gemachtigde die uitdrukkelijk verklaart te beschikken over vertegenwoordigingssmacht.

III VAN KRACHT WORDING VAN DE OVEREENKOMST

Onderhavige overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht, tenzij EasyOrder BVBA. deze overeenkomst expliciet weigert binnen een maand volgend op de ondertekening van deze overeenkomst. Een weigering geeft geen recht op een schadevergoeding, zoals effectief door de Klant wordt erkend. Deze algemene voorwaarden treden in plaats van eventuele eerder door EasyOrder BVBA gehanteerde voorwaarden. In geen geval kan EasyOrder BVBA aan onderhavige overeenkomst gehouden worden indien deze een kennelijke vergissing of schrijffout zou bevatten. Bovendien is EasyOrder BVBA in geen geval gehouden aan een door de Klant gemaakte afwijking van het standaardaanbod opgenomen in deze overeenkomst.
Onderhavige overeenkomst wordt van kracht door de ondertekening ervan. De ondertekenaar maakt zich sterk de vernoemde Klant van onderhavige overeenkomst te kunnen verbinden door loutere ondertekening van deze overeenkomst.

IV PARTIJEN

De overeenkomst werd afgesloten tussen de Klant en EasyOrder BVBA met zetel te Ikaroslaan 24, B-1930 Zaventem. BTW: 0449.832.253, RPR Brussel.

V DE BIJZONDERE VOORWAARDEN

De Bijzondere Voorwaarden kunnen afwijken van de Algemene Voorwaarden. De overeenkomst aangevuld met de Algemene Voorwaarden en in voorkomend geval met de Bijzondere Voorwaarden vormt het geheel van de overeenkomst die tussen de Klant en EasyOrder BVBA wordt gesloten.

1. INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

De EO-Licentie / Service Verlening overeenkomst wordt afgesloten voor een onherroepbare periode van 20 trimesters. De facturatie en start van deze overeenkomst vangt aan voor een vaste periode van 20 trimesters van zodra de partijen de overeenkomst hebben ondertekend en de EO-webshop actief staat. De Klant dient aan EasyOrder BVBA volgende gegevens over te maken: logo’s, huiskleuren, gegevens van de handelszaak (verder samen het "Personalisatiemateriaal" genoemd). Deze elementen zijn noodzakelijk voor de initiële setup van de Klanten EO-backend omgeving. Het niet aanleveren of weigeren aan te leveren van deze gegevens zal aanschouwd worden als een eenzijdige verbreking van de overeenkomst. Wanneer het Personalisatiemateriaal is gekend, zal EasyOrder BVBA de setup uitvoeren en de Klant toegang verlenen op de EO-backend door hem een accountbevestiging toe te sturen op het mailadres dat door de Klant is aangegeven. Deze accountbevestiging dient door Klant te worden bevestigd. Het in werking treden van de overeenkomst gebeurt op de eerste kalenderdag van de maand volgend op het beschikbaar stellen van de EO-backend. De Klant zal dan de eerste facturen conform overeenkomst ontvangen.
Indien de Klant na ondertekening van huidige overeenkomst beslist om welke reden ook de in dienst stelling te weigeren of het Personalisatiemateriaal niet aanlevert, zal EasyOrder BVBA gerechtigd zijn op een forfaitaire en onherroepelijke vergoeding van 750 € excl. BTW en wordt de licentie voor gebruik van de software met onmiddellijke ingang verbroken ten nadele van de Klant.
De facturen van EasyOrder BVBA zijn contant betaalbaar. Tenzij de Klant tijdig via een aangetekend schrijven aan EasyOrder BVBA te kennen geeft dat hij de overeenkomst niet wil verlengen en vernieuwen, ten laatste 12 maanden voor het einde van de oorspronkelijke looptijd, wordt deze overeenkomst verlengd voor een bijkomende periode van 8 trimesters (2 jaar) onder dezelfde voorwaarden als deze overeenkomst.

2. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST

EasyOrder BVBA behoudt zich het recht de voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen en verbindt zich ertoe de Klant met alle geschikte middelen van die wijzigingen op de hoogte te stellen. Die informatie wordt ten minste twee maanden voor het van kracht worden van een wijziging van de Algemene of Bijzondere Voorwaarden verstrekt en minimum vijftien kalenderdagen vooraf ingeval van een prijsverhoging.
Alle financiële voorwaarden van deze overeenkomst kunnen telkens op 1 april zonder voorafgaande kennisgeving geïndexeerd worden volgens de volgende formule: Nieuw bedrag=Oud bedrag x (0,2+0,8 x (Nieuwe index/Aanvangsindex)). "Oud bedrag" staat voor het bedrag van toepassing in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de indexatie gebeurt; "Aanvangsindex" staat voor de door Agoria gepubliceerde index "refertelonen (nationaal gemiddelde)" van de maand oktober van het laatste jaar voorafgaand aan het jaar waarin het "oude bedrag" van toepassing was.

3. VERDERE SETUP ACTIVITEITEN NA INWERKINGTREDING

3.1 Wanneer de Klant toegang heeft bekomen op de EO-backend kan gestart worden met het opladen van productgroepen en producten met respectievelijke foto, beschrijving en prijs. Daarnaast dient de Klant allerhande instellingen in te vullen ten einde de modaliteiten te bepalen van hoe zijn klanten conform de wensen van de Klant de in aanbod bepaalde producten zullen kunnen bestellen. De Klant dient deze instellingsactiviteit conform de aangeboden handleiding uit te voeren en kan via de helpdesk EasyOrder BVBA verzoeken kleine onduidelijkheden uit te klaren. EasyOrder BVBA kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor moeilijkheden in het uitvoeren van deze taak. Conform prijzen opgenomen in de overeenkomst kan de Klant aan EasyOrder BVBA vragen om in consulting modus te assisteren in deze taken en/of een deel van de taken van de Klant over te nemen na aanlevering van de inhoud door de Klant. Dergelijke consulting activiteit is door EasyOrder BVBA in te plannen en kan geenszins worden aangehaald om het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst te betwisten.

3.2 Nadat Klant de instellingen in de EO-Backend heeft afgewerkt kan de creatie van een test EO-app/ EO-webshop worden aangevraagd. EasyOrder BVBA streeft ernaar deze test EO- app en EO-webshop binnen 10 werkdagen na aanvraag ter beschikking te stellen en dit na interne afnametesten. Ter beschikkingstelling wordt via mail bij Klant aangemeld waarna de Klant via het volgen van een procedure de test EO-app op een tablet/smart phone naar keuze kan downloaden voor test. De EO-webshop die in functie van de wens van de Klant op een EO-minisite of op zijn eigen domein terug te vinden is, is op datzelfde moment beschikbaar voor testen. Klanttesten is een activiteit die naar eigen goeddunken door de Klant zelf is uit te voeren. Eventuele problemen/vragen kunnen worden voorgelegd aan de helpdesk of opnieuw kan de Klant EasyOrder BVBA verzoeken om hem in een consulting modus bij te staan in Klanttesten en dit onder de voorwaarden zoals op de overeenkomst is aangegeven.
Wanneer de Klant ervoor heeft gekozen om een PSP betaalplugin als optie te nemen dan is het al dan niet kunnen gebruiken van deze PSP plugin afhankelijk van de aanvaarding van deze nevenovereenkomst door de PSP- en de betaaldienstaanbieder. EasyOrder BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig kunnen gebruiken van deze optie daar het kunnen gebruiken van deze optie volledig afhangt van de goedkeuring van de respectievelijke derde partijen die de services aanbieden, zijnde de PSP- en de betaaldienstaanbieders voor de door de Klant gekozen betaaltoepassing(en).
3.3 Nadat de Klant zijn testen heeft afgerond kan de levering van de EO-apps (iOS, Android en Windows) worden aangevraagd. EasyOrder BVBA streeft ernaar deze EO-apps binnen de 10 werkdagen na aanvraag naar de verschillende stores door te sturen waar ze na een aanvaardingsproces zullen worden vrijgegeven door de desbetreffende stores en ter beschikking zijn voor de klanten van de Klant.
3.4 Indien de Klant om welke reden dan ook verdere setup activiteiten niet meer wenst uit te voeren waardoor de (test) EO-app of EO-webshop niet live kunnen worden gezet, zal EasyOrder BVBA dit aanzien als een eenzijdige verbreking van overeenkomst en gerechtigd zijn op een forfaitaire en onherroepelijke vergoeding van 750 € excl. BTW met onmiddellijke stopzetting van de software licentie en gebruiksrechten.

4. PERSONALISERING

4.1. De Klant zal aan EasyOrder BVBA zijn logo en merk/handelsnaam en huiskleuren ("Personalisatiemateriaal") bezorgen om de EO-apps, de EO-webshop en de EO-Backend eenmalig te personaliseren, d.w.z. dat de apps en de webshop in bepaalde mate de look-and-feel van de Klant zullen verkrijgen.
4.2. De Klant erkent dat de personalisering van de EO-apps en de EO-webshop aan technische en budgettaire beperkingen onderhevig is, vanwege de gestandaardiseerde werking van de apps en de webshop. Hoewel EasyOrder BVBA zich zal inspannen om de wensen van de Klant in acht te nemen, is een volledige personalisering nooit mogelijk.
4.3. Indien de Klant wensen heeft die, volgens de redelijke inschatting van EasyOrder BVBA, inzake kwantiteit of complexiteit de standaard-personalisering zouden overstijgen, of indien de Klant de eerder uitgevoerde personalisering in de loop van deze overeenkomst wil laten aanpassen door EasyOrder BVBA, dan zal EasyOrder BVBA hiertoe een haalbaarheidsinschatting en prijsraming overmaken aan de Klant op basis van de tarieven vermeld op de overeenkomst. EasyOrder BVBA is echter niet verplicht om elke door de Klant gevraagde personalisering uit te voeren.
4.4. De Klant verleent aan EasyOrder BVBA een niet-exclusieve licentie op al het Personalisatiemateriaal. Onder deze licentie zal EasyOrder BVBA het recht hebben om het Personalisatiemateriaal te reproduceren, te gebruiken en aan te passen zoals vereist om de Klant en diens klanten gebruik te kunnen laten maken van de EO-apps en EO-webshop. De licentie zal daarbij echter beperkt worden tot hetgeen vereist is onder deze overeenkomst.

5. GEBRUIK

5.1 De Klant erkent dat hij door EasyOrder BVBA voldoende werd ingelicht omtrent de werking en het gebruik van de EO-apps, de EO-webshop en EO-Backend. Het gebruik van de EO- apps en EO-webshop is in alle geval beperkt tot het aantal licenties, sites en pick-ups zoals vermeld in deze overeenkomst.
5.2. De Klant zal de EO-apps, de EO-website en de EO-Backend gebruiken in overeenstemming met de rechten, plichten en beperkingen die in deze overeenkomst uiteengezet zijn. De Klant zal (en zal ervoor zorgen dat zijn werknemers en de gebruikers) de EO-apps, de EO-webshop en de EO-Backend niet:
• licentiëren, sublicentiëren, verkopen, verhuren, overdragen, toekennen, distribueren, of time sharen aan/met een derde, of anderszins commercieel exploiteren;
• gebruiken om "spam" of andere vormen van ongevraagde commerciële post te verzenden die in strijd is met de wetgeving;
• gebruiken om onwettelijk, obsceen, bedreigend, kwetsend of anderszins ongepast materiaal te verzenden of bewaren;
• gebruiken om de integriteit of performantie van de EO-Backend, of de data daarin opgeslagen, te verstoren; of
• gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot andere apps of websites van EasyOrder BVBA, of daaraan gekoppelde systemen of netwerken van EasyOrder BVBA.

6. HOSTING

6.1. De EO-apps en de EO-webshop functioneren op basis van de categorieën, beschrijvingen en prijzen van artikels, contactgegevens en algemene informatie over de Klant, etc. die door de Klant worden geüpload via de beheersmodule (de "EO-Backend") die door EasyOrder BVBA ter beschikking wordt gesteld. Dergelijke inhoud wordt hierna de "Gestockeerde Data" genoemd.
6.2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de Gestockeerde Data, en garandeert dat deze geen inbreuk maakt op enige wettelijke bepaling of industrienom. EasyOrder BVBA heeft geenszins de plicht om de Gestockeerde Data te verifiëren of monitoren. Indien EasyOrder BVBA echter zou ontdekken dat (een deel van) de Gestockeerde Data onwettig zou kunnen zijn, dan heeft EasyOrder BVBA het recht om de Gestockeerde Data te verwijderen en/of de Dienst te schorsen.
6.3. De Klant zal de confidentialiteit van al de EO-Backend gebruikersnamen en paswoorden bewaken. De Klant zal EasyOrder BVBA meteen op de hoogte brengen wanneer een gebruikersnaam of paswoord verloren zou geraken, of anderszins zou bekend geraken. De Klant zal verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor elk gebruik van de gebruikersnamen en paswoorden, ongeacht de vraag of zulk gebruik toegestaan was door de Klant.
6.4. EasyOrder BVBA heeft het recht om de (toegang tot de) EO-apps, de EO-webshop (minisite) en de EO-Backend te schorsen, zonder tussenkomst van een rechtbank, indien EasyOrder BVBA redelijkerwijze van mening is dat:
• de EO-apps, de EO-webshop of de EO-Backend in strijd met deze overeenkomst worden gebruikt;
• er een interne of externe aanval op de IT-systemen van EasyOrder BVBA plaatsvindt;
• EasyOrder BVBA wettelijk verplicht is om de verlening van de Dienst te schorsen; of
• er zich een andere situatie aandient waarvoor EasyOrder BVBA redelijkerwijze gelooft dat de schorsing van de EO-apps, de EO-webshop of de EO-Backend noodzakelijk is om de IT-systemen of klanten van EasyOrder BVBA te beschermen.
EasyOrder BVBA zal commercieel redelijke inspanningen treffen om de Klant van tevoren in te lichten over zulke schorsing, tenzij EasyOrder BVBA – in haar commercieel redelijk oordeel – meent dat een onmiddellijke of snelle schorsing noodzakelijk is om EasyOrder BVBA of haar andere klanten te beschermen tegen een imminent en significant operationeel- of veiligheidsrisico.
6.5. EasyOrder BVBA heeft het recht om haar servers en netwerken op elk moment naar andere locaties of datacenters te verhuizen, binnen of buiten de EU. EasyOrder BVBA zal elke redelijke inspanning treffen om ervoor te zorgen dat bij zulke verhuis de impact op de Klant of zijn klanten beperkt wordt.
6.6. EasyOrder BVBA zal redelijke inspanningen leveren die in lijn liggen met de industriestandaarden om de Gestockeerde Data te beschermen tegen toevallig of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of ongeoorloofde toegang.

7. TECHNISCHE EN TELEFONISCHE BIJSTAND

7.1 De Backoffice is 24/7 beschikbaar voor de Klant door middel van een persoonlijke login en paswoord. Indien de Backoffice door een aanpassing niet bereikbaar zal worden gedurende een voorziene tijd, wordt de Klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Onaangekondigde onderbrekingen kunnen natuurlijk altijd plaatsvinden wanneer dit is vereist, deze worden natuurlijk tot een uiterst minimum beperkt.
7.2 De telefonische bijstand van EasyOrder BVBA is beschikbaar alle werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur en enkel en alleen via het nummer 0900 / 70.300****
7.3 EasyOrder BVBA gaat de inspanningsverbintenis aan dat een eventuele technische vraag zal beantwoord worden binnen de 3 werkdagen na vraagstelling. Eventuele interventies zijn steeds remote, m.a.w. telefonisch of per mail. De Klant kan EasyOrder BVBA steeds verzoeken om in een consulting modus remote of onsite assistentie te verlenen voor vragen/acties of problemen die tot de verantwoordelijkheden van de Klant behoren, zoals netwerkthema’s , hard- en software waarop de EO-apps, EO-webshop en EO-Backend worden uitgevoerd, etc.. De voorwaarden van deze services zijn vermeld op de EasyOrder Licentie/Service Verleningovereenkomst.
Bij ondertekening en betaling van het onderdeel "Betaaltoepassing" op EasyOrder Licentie/Service Verleningovereenkomst worden de prestaties van EasyOrder BVBA als volgt gedefinieerd: - De Klant heeft de mogelijkheid om betaaltransacties uit te voeren in de EO-applicatie. Hiervoor dient de Klant een bijkomend contract af te sluiten met een acquirer.
7.4 Buiten de voorvermelde diensturen en bij hoogdringende gevallen kan EasyOrder BVBA een remote interventie uitvoeren tegen de dan van kracht zijnde tarieven en voorwaarden. Deze tarieven kunnen op aanvraag bij EasyOrder BVBA verkregen worden.
7.5 Problemen die zouden opduiken in het gebruik van de EO-applicaties zullen naar best vermogen worden opgelost, indien nodig via nieuwe release van één of meerdere van de EO- applicaties. In geen geval zal dit de klant het recht geven betaling van services en/of de overeenkomst te staken of op te zeggen.
7.6 De Klant is verplicht medewerking te verlenen aan de handelingen die noodzakelijk zijn om het gemelde probleem te verhelpen. Hieruit voortvloeiende kosten van derden worden niet door EasyOrder BVBA vergoed. De helpdesk zal niet antwoorden op vragen van klanten van de Klant.
7.7 EasyOrder BVBA behoudt zich het recht om geen assistentie te verlenen indien de Klant vervallen facturen heeft.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM & PRIVACY

8.1 De verschillende elementen van de geleverde EO-apps, EO-webshop en EO-Backend blijven eigendom van EasyOrder BVBA.
8.2 De Klant is eigenaar van alle logo’s, merken, tekens en afbeeldingen die hij aan EasyOrder BVBA overmaakt, en geeft toestemming aan de EasyOrder BVBA om deze te kopiëren, te bewerken en/of anderszins te gebruiken in het kader van deze overeenkomst. De Klant verklaart dat de logo’s, merken, tekens, afbeeldingen of enige inhoud die hij op de EO-apps of EO-webshop plaatst, geen rechten schenden van derden. De Klant kan deze eigen bestanden enkel toepassen in de EO-apps of EO-webshop nadat EasyOrder BVBA deze goedkeurde op basis van parameters zoals de kwaliteit en de verschillende eigenschappen.
8.3 De intellectuele eigendomsrechten van de logo’s die ontwikkeld werden in opdracht van de Klant, gaan over naar de Klant op het moment van de betaling van de factuur. 8.4 EasyOrder BVBA mag de naam, het logo en de foto's van de Klant gebruiken in promotie- en publicitair materiaal.
8.5 De Klant respecteert de toepasselijke wetgeving rond privacy bij de verwerking van de persoonsgegevens vanuit de EO-apps en EO-webshop, en vrijwaart EasyOrder BVBA van elke mogelijke schuld of aansprakelijkheid hieromtrent.
8.6 De afbeeldingen ter beschikking gesteld door EasyOrder BVBA aan de Klant blijven eigendom van EasyOrder BVBA. De Klant mag deze enkel gebruiken binnen de EO-apps, EO-website of EO-Backend zelf.
8.7 De Klant heeft niet het recht om de broncode van de EO-apps, de EO-website of EO-Backend te verkrijgen.

9. DOMICILIERING EN BETALING

9.1 De facturen van EasyOrder BVBA dienen via domiciliëring betaald te worden. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Indien de Klant niet betaalt, zijn domiciliatie opzegt, herroepen of geweigerd wordt of ingeval van gehele of gedeeltelijke inhouding op de betaling van de Klant, is EasyOrder BVBA gerechtigd, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal, de uitvoering van haar contractuele verplichtingen onmiddellijk en zonder enige vergoeding integraal of gedeeltelijk op te schorten tot alle verschuldigde bedragen zijn betaald.
9.2 Alle bedragen die krachtens de overeenkomst verschuldigd zijn, moeten vooraf en trimestrieel betaald worden. Wegens administratieve redenen zullen de referentiedata 01/01, 01/04, 01/07, 01/10 gebruikt worden. Tussentijdse periodes of andere kosten/interventies zullen onafhankelijk gefactureerd en geïnd worden. De gelden van tussentijdse periodes worden steeds gefactureerd voor een volledige kalendermaand.
9.3 De prijs van de in deze overeenkomst vermelde gelden, inclusief de vergoeding voor technische bijstand en alle bedragen die krachtens de overeenkomst verschuldigd zijn, is de prijs inclusief een korting van 2 € voor zover de prijs betaald wordt via domiciliëring.
9.4 Het niet betalen of een vertraging in de betaling van een deel of van het geheel van de factuur brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling:
• De opeisbaarheid van alle, zelfs niet vervallen facturen met zich mee;
• Een vermeerdering met zich mee van 10% van het verschuldigde bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding, zonder dat deze vermeerdering lager kan zijn dan 125 € excl.
BTW;
• Het opeisbaar worden van een wettelijke verwijlinterest van 10% per jaar met zich mee.
9.5 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, dan kan EasyOrder BVBA de overeenkomst van rechtswege opzeggen ten nadele van de Klant. Deze opzegging vindt plaats onverminderd betaling van de bedragen die de Klant nog verschuldigd is. Indien de opzegging bovendien plaatsvindt binnen de minimumduur van de overeenkomst, dan heeft EasyOrder BVBA het recht om een verbrekingsvergoeding wegens voortijdige opzegging van de overeenkomst te eisen. Die verbrekingsvergoeding wordt forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 750 € excl. BTW.
9.6 Betalingen van de Klant aan EasyOrder BVBA zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de langst openstaande schuld, ook indien de Klant bij betaling anders vermeldt.
9.7 Gedurende elk trimester worden tussentijdse herinneringen gestuurd, respectievelijk 15, 30, 45, 60 en 75 dagen volgend op de aanvang van het trimester. Indien er op datum van de tweede herinnering nog onbetaalde facturen zijn, wordt er een administratieve toeslag van 15 € excl. BTW toegepast. Indien er op het moment van de derde herinnering nog openstaande facturen zijn, zal er een bijkomende verhoging van 35 € excl. BTW worden toegepast. Deze bedragen zullen in rekening worden gebracht naar aanleiding van de eerstvolgende trimestriële facturatie.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 EasyOrder BVBA zal de Dienst op een professionele wijze leveren, en zal ervoor zorgen dat de EO-apps, de EO-webshop en de EO-Backend in belangrijke mate in overeenstemming met hun specificaties functioneren. De Klant erkent echter dat elke software fouten zal bevatten, en dat kleine afwijkingen van de specificaties waarschijnlijk zijn.
10.2 EasyOrder BVBA is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit verkeerde of onjuiste gegevens verstrekt door de Klant, voor schade veroorzaakt door netwerk storingen of onderbrekingen en/of voor enige inhoud die door de Klant op de EO-apps, EO-webshop of EO-Backend werd geplaatst. EasyOrder BVBA is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals maar niet beperkt tot wijzigingen of verlies van gegevens of bestanden, verlies van omzet, winst, imago of klanten. De totale aansprakelijkheid van de EasyOrder BVBA voor enige schade is in ieder geval beperkt tot de jaarlijkse abonnementsprijs.
10.3 EasyOrder BVBA zal redelijke inspanningen treffen om de EO-apps, de EO-webshop en de EO-Backend zoveel als mogelijk beschikbaar te maken. EasyOrder BVBA kan niet garanderen dat de diensten ten allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van diensten en producten van haar toeleveranciers, van internet en/of overige telecommunicatiefaciliteiten en/of acquiringdiensten. EasyOrder BVBA streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Klant zo beperkt mogelijk te houden.

11. EXPLICITE VERANTWOORDERLIJKHEID VAN DE KLANT INZAKE GANGBARE WETGEVING

11.1 In de contacten met zijn klanten/gebruikers van de EO-apps en EO-webshop, zal de Klant steeds alle toepasselijke wetgeving naleven, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wetgeving m.b.t. marktpraktijken en eerlijke handelsgebruiken, e-commerce, etc.
11.2 De Klant garandeert dat alle inhoud die hij plaatst op de EO-apps, de EO-webshop en EO-Backend in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en regelgeving. Hij erkent dat enkel hij verantwoordelijk is voor dergelijke inhoud en EasyOrder BVBA hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk kan zijn.
11.3. De Klant erkent dat de EO-apps onderworpen zijn aan de regels van de app stores van Microsoft, Google en Apple. De Klant zal er zelf voor zorgen geen inbreuk te maken op deze regels (bv. inzake de inhoud van de Gestockeerde Data, het doorvoeren van naamsveranderingen, etc.).
11.4. De Klant zal als de "verantwoordelijke voor de verwerking" kwalificeren, en Smart Card Div. zal als de "verwerker" kwalificeren (zoals bepaald in de wetgeving op de persoonsgegevens, waaronder Richtlijn 95/46/EG en diens nationale omzettingen) met betrekking tot al de persoonsgegevens die deel uitmaken van de Gestockeerde Data. EasyOrder BVBA zal dergelijke persoonsgegevens bijgevolg enkel verwerken in overeenstemming met de instructies (van specifieke dan wel algemene aard) die zij van de Klant heeft ontvangen, in de mate dat zulks nodig is om de in deze overeenkomst omschreven diensten te verlenen, of dat zulks vereist wordt door de wet of een bevoegd overheidsorgaan.
11.5. Elke partij zal haar respectieve verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving op de persoonsgegevens uitvoeren. De Klant zal er in het bijzonder voor zorgen dat de instructies die hij aan EasyOrder BVBA geeft inzake de Gestockeerde Data, in overeenstemming zijn met de wetgeving op de persoonsgegevens. De Klant zal er ook voor zorgen dat hij al de nodige rechten en toestemmingen heeft verkregen om de opgeslagen persoonsgegevens buiten de Europese Unie te laten verwerken.

12. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

EasyOrder BVBA kan de huidige overeenkomst op ieder ogenblik verkopen of in pand geven (hetzij geheel hetzij gedeeltelijk) zonder de Klant daarvan uitdrukkelijk op de hoogte te stellen. Deze verkoop of inpandgeving mag echter geen invloed hebben op de inhoud en de algemene voorwaarden van deze overeenkomst. De Klant verbindt er zich toe in geval van verkoop of inpandgeving alle documenten te ondertekenen en aan alle formaliteiten en wijzigingen met betrekking tot de betalingsinstructies te voldoen. De Klant mag de overeenkomst slechts overdragen aan een derde mits voorafgaand en schriftelijk akkoord van EasyOrder BVBA. en ondertekening van een nieuwe overeenkomst.

13. OPZEGGING

13.1 Indien de Klant na ondertekening van huidige overeenkomst beslist om welke reden ook de overeenkomst te verbreken zal EasyOrder BVBA gerechtigd zijn op een forfaitaire en niet reduceerbare verbrekingsvergoeding van 750 € excl. BTW. Iedere verbreking van de overeenkomst dient via een per post aangetekende brief aan EasyOrder BVBA betekend te worden.
13.2 Indien de Klant na ondertekening van de huidige overeenkomst het Personalisatiemateriaal niet aanlevert en/of de documenten om de PSP-overeenkomst en/of het acquiringcontract te laten aanvaarden niet ondertekent binnen de maand volgend op de ondertekening van onderhavige overeenkomst, zal EasyOrder BVBA gerechtigd zijn op een forfaitaire en niet reduceerbare verbrekingsvergoeding van 750 € excl. BTW.
13.3 Indien de Klant zijn verplichtingen omschreven in deze overeenkomst niet nakomt, dan mag EasyOrder BVBA de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege opzeggen, en is de verbrekingsvergoeding zoals vermeld onder 13.1. onmiddellijk opeisbaar.
13.4 EasyOrder BVBA kan op elk ogenblik van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst opzeggen in geval van een inbeslagneming door derden, in geval van staking van betaling, aanvraag om uitstel van betaling, minnelijk of gerechtelijk akkoord of faillissement van de Klant, in geval van kennelijk onvermogen van de Klant of van vereffening van zijn vennootschap of indien de Klant zich duidelijk in een toestand van financiële insolventie bevindt of indien de Klant zoals vermeld in artikel 4 van deze overeenkomst wijzigingen heeft aangebracht aan de EO-apps of EO-webshop zonder voorafgaandelijke expliciete toestemming van EasyOrder BVBA., illegale kopieën heeft gemaakt of meer licenties gebruikt dan aangegeven in deze overeenkomst. Die verbreking vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding en onverminderd de betaling van de bedragen die hij nog verschuldigd zou zijn t.a.v. art. 13.1.

14. OFFLINE HALEN VAN DE APPLICATIE

14.1 Bij de beëindiging van de overeenkomst, welke ook de reden daarvan is, zal de Klant binnen de drie kalenderdagen na betekening ervan het gebruik van de EO-apps , de EO-webshop en de-EO backend stopzetten. De Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de lopende verplichtingen naar zijn klanten, zoals bestellingen in uitvoering, ontvangen betalingen, etc.
14.2 Bij de beëindiging van de overeenkomst, welke ook de reden daarvan is, heeft EasyOrder BVBA het recht binnen de drie kalenderdagen na betekening ervan EO-apps, de EO- webshop en de EO-Backend offline te halen. De Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de lopende verplichtingen naar zijn klanten, zoals bestellingen in uitvoering, ontvangen betalingen, etc.
14.3. Wanneer de overeenkomst effectief beëindigd is, zal EasyOrder BVBA de EO-apps verwijderen uit de beschikbare app stores.
14.4. Wanneer de overeenkomst effectief beëindigd is, zal de Gestockeerde Data door EasyOrder BVBA worden verwijderd.
14.5. Wanneer de overeenkomst effectief beëindigd is, zal de EO-minisite en/of het eventueel via EasyOrder BVBA beheerde domein niet langer beschikbaar zijn voor de Klant en zijn klanten. De Klant aanvaardt echter dat het mogelijk is (met name bij generieke handelsnamen) dat het domein achteraf opnieuw wordt gebruikt voor andere klanten van EasyOrder BVBA.

15. OVERIGE BEPALINGEN

15.1. De Klant aanvaardt dat de server logs van EasyOrder BVBA als juridisch bewijs gelden voor al de transacties, bezoeken en toegangsverzoeken met betrekking tot de EO-Backend.15.2. De Klant zal EasyOrder BVBA vrijwaren voor elke door de Klant of een rechter als gegrond bevonden aanspraak van een derde, die zou beweren dat het correcte en in overeenstemming met deze overeenkomst gemaakt gebruik van het Personalisatiemateriaal een inbreuk zou uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
15.3. De Klant zal EasyOrder BVBA verdedigen tegen en vrijwaren voor elke schade, elk verlies, alle kosten, en alle vorderingen van derden (inclusief van de klanten van de Klant) die zouden voortkomen uit het gebruik door de Klant en/of diens klanten van de EO-apps, de EO-webshop of de EO-Backend op een wijze die niet overeenstemt met deze overeenkomst of, meer algemeen, met de toepasselijk wet- en regelgeving.

VI BEVOEGDE RECHTBANKEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. BEVOEGDE RECHTBANKEN

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van EasyOrder BVBA bevoegd. Van deze regeling kan enkel door EasyOrder BVBA worden afgeweken.

2. TOEPASSELIJK RECHT

De bepalingen van de overeenkomst zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De eventuele nietigheid van een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden raakt niet aan de nietigheid van de andere clausules.
Hierbij verklaart elke partij zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden en verklaart elke partij een exemplaar te hebben ontvangen.